แผนกจัดการงานสถานี

        กลุ่มงานสถานีฯ 1

        สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 1

        สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 2

        สถานีฯลานไกนครราชสีมา2

        สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 4   

        สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 5

        สถานีไฟฟ้าหัวทะเล

        สถานีไฟฟ้าหนองกี่

        สถานีไฟฟ้าปากช่อง 1

        สถานีไฟฟ้าปากช่อง 2

       สถานีไฟฟ้าสีคิ้ว

        สถานีไฟฟ้าโคกกรวด(ชั่วคราว)

        สถานีไฟฟ้าโคกกรวด(นวนคร)

        สถานีไฟฟ้าโชคชัย

        สถานีไฟฟ้าครบุรี


        กลุ่มงานสถานีฯ 2

        สถานีไฟฟ้าบุรีรัมย์

        สถานีไฟฟ้าสุรินทร์

        สถานีไฟฟ้าสำโรงทาบ

        สถานีไฟฟ้าท่าตูม

        สถานีไฟฟ้าสังขะ

        สถานีไฟฟ้าประโคนชัย


        กลุ่มงานสถานีฯ 3

        สถานีไฟฟ้าชัยภูมิ

        สถานีไฟฟ้าบำเหน็จณรงค์

        สถานีไฟฟ้าแก้งคร้อ

        สถานีไฟฟ้าบัวใหญ่

        สถานีไฟฟ้าคง

        สถานีไฟฟ้าห้วยแถลง

        สถานีไฟฟ้าด่านขุนทด  •   
 


แผนกจัดการงานสถานีไฟฟ้า กฟฉ.3

      นายไพโรจน์   ดีคำ                หผ.จฟ.

        นายยงยุทธ     เลาห์ทวี          ชผ.จฟ. 

        นายศักดิ์ชาย   บุญขันธ์           พชง.5

      นายอิษฎา        ศิริจินดา         พชง.2

      นายธีรพล        ชูพรม             ลจ.พชง.  

      หัวหน้ากลุ่มสถานีไฟฟ้า          3 อัตรา

      พนักงานสถานีไฟฟ้า              65 คน

       ลูกจ้างประจำสถานีไฟฟ้า        35 คน     

         ลูกจ้างไปช่วยงาน ผจง.              1 คน  

      ลูกจ้างไปช่วยงาน ผวผ.              1 คน

 

 

         หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้

1.จัดทำฐานข้อมูลการติดตั้งและประวัติการบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า

2.ประสานงานจัดทำคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในสถานีไฟฟ้าและวิธีปฏิบัติ

3.จัดทำแผนความต้องการอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานประจำสถานีไฟฟ้า

4.กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยของสถานีไฟฟ้า

5.วางแผนในการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าและติดตามการซ่อมแซมแก้ไข

6.ร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์หาสาเหตุการขัดข้องของอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า

7.ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในสถานีไฟฟ้า

8.ประสานงานในการจัดฝึกอบรมการปฏิบัติงานในสถานีไฟฟ้า

9.ศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนำเสนอปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้า

10.สำรวจความพร้อมของสถานีไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเป็น Unmanned Sustation

11.จัดการอยู่เวรของพนักงานประจำสถานีฯและลูกจ้าง

12.ควบคุมดูแลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโยธาของสถานีไฟฟ้า

 
1129 PEA CALL CENTER


จัดทำโดย นายคมกริช หล่อเรืองศิลป์ พชง.4 ประจำสถานีไฟฟ้าชัยภูมิ โทร. (044)-854189 , (044)-836191 , 089-6281638  e-mail:man_cya@hotmail.com